مسئولیت کرشمه ات را بپذیر

   

مرگ هم رقصم است

پسرک را رها کرده نیمه جانُ

جواب گفته کرشمه ام را

معنی نگاه  پسر را نمی فهمم

( مرگ را زود رها کنم

تا به سر انجام  برساند کارش را ؟

یا

چندان برقصم تا سحرگاه

که از یاد ببرد پسرک را؟ )

من در رقص بسیار  واردم

                                اما 

 مرگ هم رقص چالاک تری ست 

خستگی نمی شناسد و این بازی

خارج می شود از توان من انگار ....

 

 

 

 تاین ساید

آذر٨٧ 

/ 4 نظر / 14 بازدید
خانه ما

مرا درخاک کردند باز...به هرباور،تنهایم

آذر

با مرگ برقص تا سحرگاه پسرک شیفته رقصت می شود در آخرین لحظات بودن