پست های ارسال شده در دی سال 1387

تکه های این من

  ملاحت چادری سپید                              وُ                                لوندی  دامنی سرخ پاره ای در خیاط خانه                              و ُ                                     پاره ای در کارگاه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 20 بازدید